לחץ להגדלה
אח שלי , אתה חסר לי כל כך
לחץ להגדלה
אם שותים לא נוהגים
לתמונות נוספות באלבום לחץ כאן
ioi8355m ioio82wyIG הדליק/ה נר לזכרו ב-20/10/2015: "You {must|should|need to|have to} {use|utilize|make use of} some {reliable|dependable|reputable|trustworthy|trusted} {birth|childbirth} {control|command} {methods|techniques|approaches|procedures} {during|throughout} the {entire|whole} {period|duration} of taking this {medicine|medication}, {but|however|yet} you {should|ought to|can|must|need to} keep it in {mind|thoughts} that this {drug|medicine} {has|has actually} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] been {reported|stated|mentioned} to make some {methods|techniques|approaches|procedures} of {contraception|birth control} {less|much less} {efficient|effective|reliable}. You {will|will certainly} {have to|need to} {make {sure|certain}|ensure|make certain|see to it} you {always|constantly} {report|state|mention} to your {doctor|physician|medical professional} {any|any type of|any kind of|any sort of} {events|occasions} in your life that {may|might|could} {require|need|call for} {a different|a various} {dose|dosage|amount} of Prednisone, such #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] as {a serious|a major|a severe|a significant|a substantial} {illness|disease|ailment|health problem}, infection, {fever|temperature}, {medical|clinical|health care} {emergency|emergency situation} or {surgery|surgical treatment|surgical procedure}. {Mild|Moderate|Light} {side {effects|results|impacts}|adverse effects|negative effects|negative side effects} of Prednisone {may|might|could} {occur|happen|take place|develop} at the {beginning|start} of the {treatment|therapy|procedure} and {include|consist of|feature} {discoloration|staining|yellowing}, {nausea|queasiness}, {stomach|tummy|belly} {pain|discomfort}, {mood|state of mind} {changes|modifications|adjustments}, {spinning|turning} {sensation|feeling}, {acne|acne breakouts|pimples}, {slow|sluggish|slow-moving} {wound|injury|cut} {healing|recovery|recuperation}, thinning skin, {dry|completely dry} skin, {headache|frustration|problem|hassle}, {dizziness|lightheadedness}, sweating, {sleep|rest} {problems|issues|troubles}, {{bruising|wounding|blemishing} or bloating|bloating or {bruising|wounding|blemishing}}. We did this {research|study} for {people|individuals} like you {to {get|obtain}|to obtain} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {access|accessibility} to {{best|finest|ideal} {quality|high quality|top quality}|highest} {drugs|medicines} like Erythromycin. Do not {stop|quit} taking Rimonabant without {previously|formerly} consulting your {{health|wellness|health and wellness} {care|treatment}|healthcare|medical} {provider|service provider|company|supplier|carrier}, as it {will|will certainly} {ruin|destroy|mess up|wreck|spoil} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] all the {progress|development|progression|improvement} you {achieved|accomplished|attained|obtained}. Levitra (vardenafil) is {intended|meant|planned} for {men|guys} with impotence {caused|triggered|created|induced} by {a wide|a broad|a large|a vast} {array|range|variety|selection|collection} of #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {{physiological|physical} and {psychological|mental|emotional}|{psychological|mental|emotional} and {physiological|physical}} {factors|elements|aspects}. Do not {stop|quit} the {treatment|therapy|procedure} {until|till|up until} you {have|have actually} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {used|utilized|made use of} the {entire|whole} {amount|quantity} of the {medicine|medication} {prescribed|recommended|suggested} by your {{health|wellness|health and wellness|safety} {care|treatment}|healthcare|medical} {provider|service provider|company|supplier|carrier}. Nitrate-based {drugs|medicines}, such as nitroglycerin or {recreational|leisure|entertainment} {drugs|medicines} {can|could} {cause|trigger|create|induce} {serious|major|severe|significant} {health|wellness|health and wellness} {effects|results|impacts} {and {even|also}|as well as} {death|fatality}. {Never|Never ever} take them {along {with|regarding}|in addition to|together with} Tadalafil without #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {taking to|requiring to} your {doctor|physician|medical professional}. {If you are {not {sure|certain}|unsure|uncertain} which {medicines|medications} {belong to|concern} this {group|team} and whether the ones you are taking {contain|include|consist of|have} nitrates consult your {doctor|physician|medical professional} or {pharmacist|pharmacologist} to {make {sure|certain}|ensure|make certain|see to it} taking Tadalafil is {safe|risk-free|secure}. |, if you are not {sure|certain} which {medicines|medications} belong to this {group|team} and whether the ones you are taking {contain|include|consist of|have} nitrates consult your {doctor|physician|medical professional} or {pharmacist|pharmacologist} to make {sure|certain} taking Tadalafil is {safe|risk-free|secure}. You {must|should|need to|have to} not {start|begin} taking this {medicine|medication} if you {have|have actually} {recently|just recently|lately} taken nitrates, such as isosorbide #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] dinitrate, isosorbide mononitrate or nitroglycerin. Leukopenia {occurs|happens|takes place} in {patients|clients|people|individuals} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] treated with cyclophosphamide, {is {related|associated|relevant}|belongs} to the {dose|dosage} of {drug|medicine|medication}, {and|and also|as well as} {can|could} be {used|utilized|made use of} as {a dosage|a dose} {guide|overview|quick guide}. Inderal {can|could} be {prescribed|recommended|suggested} {to {prevent|avoid|stop|protect against}|to avoid|to stop} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {chest|breast} {pain|discomfort}, {{tremors|tremblings|trembles} and {migraines|migraine headaches}|{migraines|migraine headaches} and {tremors|tremblings|trembles}}, {as well as|in addition to|along with|and also} to {treat|deal with|address|manage|help with} {{high|higher} blood {pressure|stress|tension}|hypertension} and {abnormal|unusual|irregular|uncommon} heart {rhythms|tempos}. {Inform|Notify|Educate} {patients|clients|people|individuals} with RLS that {augmentation|enhancement} and/or rebound {may|might|could} {occur|happen|take place} after {starting|beginning} {treatment|therapy} with #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] Requip <>see|view} {Warnings {and|and also|as well as} Precautions|Precautions {and|and also|as well as} {warnings|cautions|precautions}} (5. If you are {using|utilizing|making use of} telithromycin, saquinavir, heart {medications|medicines}, erythromycin, #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] imatinib, isoniazid, clarithromycin, rifampin, bosentan, delavirdine, atazanavir, antifungals, nelfinavir, cimetidine, conivaptan, antidepressants, indinavir or fosamprenavir, this is some {more|even more|additional} {information|info|details} to share with your {doctor|physician|medical professional} {in {advance|advancement|development|breakthrough|innovation}|ahead of time|beforehand}.".
 
ירדנה לוי הדליק/ה נר לזכרו ב-02/10/2014: "בן יקר ואהוב שלי אין לי מה לכתוב מלבד העובדה שאני מתגעגעת אליך בטירוף וכל חג מעצים חסרונך. ממשיכה לאהוב בלי די".
 
לנרות זיכרון נוספים לחץ כאן
להדלקת נר לזכר אילן לוי, אנא מלא את הטופס הבא:
שם פרטי:
שם משפחה:
תוכן: (עד 120 תווים)
הדלק
נקה
לשליחת הודעה למכריך על אתר לזכר אילן לוי, אנא מלא כאן את כתובות הדוא"ל שלהם:
שלח
נקה
אם ברצונך לקבל הודעה בדוא"ל בכל פעם שאתר זה מתעדכן, לחץ כאן
 

אתר זה נבנה לזכר יקירנו, אילן לוי ז"ל,
שנולד בישראל בתאריך יא' באב תשל"ט, 
 4  לאוגוסט שנת 1979.
ונהרג בתאונת דרכים בתאריך 19 למרץ  2011.
יג' באדר תשע"ב.  אילן היה בן 31 במותו.
נזכור אותו לעד.
יהי זכרו ברוך.


אילן יקר שלי  / ירדנה לוי (אמא)
כמה אתה חסר  / ארמונד לוי (אבא)
אוי אוי כמה אתה חסר לנו. זה לא נתפס ילד שלי ......הגעגועים מתגברים דקה דקה. זה לא יפסק לעולם ......אוהב אותך אהבה אין סופית. 2/6/11
בן יקר ואהוב שלי / ירדנה לוי (אמא)    לקריאה
חבר ללימודים / David ouzan (חבר)    לקריאה
אח יקר ! / דניאל לוי (אח)    לקריאה
אדם יקר ואהוב / haim kagan (חבר לעבודה)    לקריאה
אני עדיין לא מעכלת! / חגית בן לולו (חבר)    לקריאה
 
לקריאת דברים נוספים לזכרו לחץ כאן  להוספת דברים לזכרו לחץ כאן 
 
שם פרטי:
שם משפחה:
חיפוש מתקדם
דף הבית |  יצירת אתר זיכרון |  מידע לאבלים ולמנחמים |  אודות "עד עולם" |  תקנון |  צור קשר |  כל אתרי ההנצחה
כל הזכויות שמורות ©